Kompetens

Kvalitetsledningssystem

Växjö Mätteknik AB:s kvalitetsledningssystem inriktas på att säkerställa att endast produkter av rätt kvalitet enligt företagets kvalitetspolicy tas fram. Kvalitetsledningssystemet skall inriktas på förebyggande åtgärder så att detaljer med bristande kvalitet ej produceras. Systemet skall ha möjlighet att upptäcka och härleda avvikelser samt rätta till orsakerna till dessa om de trots allt skulle uppträda.

Detta innebär att:

– Alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås

– Det skall säkerställas att personalen har erforderliga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet

– Våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo

– Alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar

– Våra kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras

– Ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt

– Alla våra anställda följer företagets riktlinjer och egenkontrollprogram för att eliminera fel och olyckor på arbetsplatsen

– Våra tekniker är utbildade elektriker samt certifierade mätarmontörer, utöver det finns även utbildningar i Heta Arbeten, ESA och Arbete på väg