Kvalitet & Miljö


Kvalitetledningssystem

Växjö Mätteknik AB:s kvalitetledningssystem inriktas på att säkerställa att endast produkter av rätt kvalitet enligt företagets kvalitetspolicy tas fram. Kvalitetsledningssystemet skall inriktas på förebyggande åtgärder så att detaljer med bristande kvalitet ej produceras. Systemet skall ha möjlighet att upptäcka och härleda avvikelser samt rätta till orsakerna till dessa om de trots allt skulle uppträda.


Detta innebär att:

alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås

det skall säkerställas personalen har erforderliga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet

att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo

att leverans av beställd produkt sker i rätt tid

att alltid erbjuda kunden den mest kosntadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar

att våra kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras

att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt


Vår tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kund tillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden.

Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt same ske under säkra förhållanden.

Kvalitet i dessa båda begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en inom vårt företag.Miljöledningssystem

Genom att omsorgsfullt välja leverantör som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed hjälper oss att producera så effektivt och resurssnålt som möjligt främjar vi såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderande miljömål och handlingsprogram.

Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Växjö Mätteknik AB

Orgnr: 556793-5811

Mörners Väg 108

352 46 Växjö

Telefon: +46(0)470-46200

Måndag - fredag

09:00-11:30

13:00-15.30

Växjö Mätteknik AB © All Rights Reserved